Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Տեղեկատու էջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասին

Ուսուցման ձևերը`

Առկա, հեռակա

Ուսուցման տևողությունը`

4 տարի (բակալավրիատ) +2 տարի (մագիստրատուրա)

Ֆակուլտետներ

 • Բանասիրական
 • Պատմության և իրավագիտության
 • Սկզբնական կրթության
 • Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության
 • Կրթության  հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
 • Օտար լեզուների
 • Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի
 • Գեղարվեստական կրթության
 • Հատուկ կրթության
 • Կուլտուրայի

Համահամալսարանական ամբիոններ`

 • Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության
 • Շախմատի և սպորտի
 • Փիլիսոփայության և տրամաբանության
 • Տնտեսագիտության և կառավարման
 • Մանկավարժության տեսության և պատմության
 • Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության
 • Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման:

 

Աշխատաժամանակը՝ 09.00 - 17.00

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել