Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի կազմում գործում է նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակը, որը հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար, մասնավորապես, քրեական գործերով և քաղաքացիական առանձին` օրենքով նախատեսված գործերով /ալիմենտի գանձման վերաբերյալ գործերով և խեղման կամ առողջությանն այլ վնաս պատճառելու, ինչպես նաև կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ գործերով/ պետությունը երաշխավորում է անվճար իրավաբանական օգնություն, որն իրականացվում է ՀՊԳ-ի միջոցով:

Քրեական գործերով անվճար իրավաբանական օգնությունն իրականացվում է վարույթն իրականացվող մարմնի որոշման հիման վրա ՀՊԳ ղեկավարի կողմից հանրային պաշտպանի նշանակման միջոցով։ Քաղաքացիական գործերով` անվճար իրավաբանական օգնությունը տրամադրվում է քաղաքացիների դիմումների հիման վրա ՀՊԳ ղեկավար կողմից օրենքով նախատեսված դեպքերում և գործերով։

ՀՊԳ-ն ունի 32 հանրային պաշտպանի դրույքով գործող 36 հանրային պաշտպաններ։ Հանրային պաշտպաններից 17-ը աշխատում են Երևան քաղաքում, 19-ը մարզերում։ ՀՀ մարզերում գործում են նաև 1-2 ժամավճարային աշխատանքային պայմանագրերով փաստաբաններ:

Աշխատաժամանակը՝ Երկուշաբթից ուրբաթ` 9.30 - 17.30, ընդմիջում` 13.00 - 13.30

Մեկնաբանություններ

Կարծիք գրառել